வரலாறு

 • அஹ்லுல் பைத்
 • நபி முஹம்மத் (ஸல்)
 • இமாம் அலி (அலை)    
 1.                           சுன்னாக்களின் பார்வையில் இமாம் அலி அவர்களின் வரலாறு 01
 • ஹஸரத் பாத்திமா (அலை)
 • இமாம் ஹஸன் (அலை)
 • இமாம் ஹஸைன் (அலை)
 • இமாம் ஸைனுல் ஆப்தீன் (அலை)
 • இமாம் பாக்கீர் (அலை) 
 • இமாம் ஜஃபர் ஸாதீக் (அலை)
 • இமாம் மூஸா அல் காலீம் (அலை)
 • இமாம் ரிழா (அலை)
 • இமாம் தக்கீ (அலை) 
 • இமாம் நக்கி (அலை)
 • இமாம் அல் அஸ்ஹரி (அலை)
 • இமாம் மஹ்தீ (அலை